خبری نیست

انگار جایی هم خبری نیست...

:: انگار جایی هم خبری نیست...
خبری نیستوقتی جوانتر بودم فکر مکیردم باید همه دنیا را کشف کنم و غلغله ای در ذهنم بود...

حالا فکر میکنم در خودم باید چیزی را پیدا کنم جایی هم خبری نیست...

شاید واقعا در شرایط نرمال اینکه د رکدام قاره و کشور هستی نهایتا خطای قابل چشم پوشی نسبت به نتیجه نهایی واقعی داشته باشد...هرچه باید باشد چیزی د رهمین حدود بوده ... باور کن!

منبع اصلی مطلب : موچول خان
برچسب ها : خبری نیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : انگار جایی هم خبری نیست...


گذشته

:: گذشته
وقتی عکسهای گذشته  را نگاه میکنم همه چیز شادتر و همه زیباتر هستند...انگار خوشحالی در اون زمان بوده که امکان ندارد در حال بدست آید.

من جزو معدود آدم هایی هستم که فکر میکنند هر سنی را باید زندگی کرد تمام و کمال و جوانی برتری خاصی ندارد اما این عکس ها چه میگویند...

منبع اصلی مطلب : موچول خان
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : گذشته